Top

Hoe vervuilend is elektrisch rijden?

Is een elektrische auto wel zo milieuvriendleijk als men beweerd? Hoe zit het met de milieuvervuiling tijdens de elektriciteitsopwekking uit de primaire energie? Wat met verliezen?
Hieronder maken we de vergelijking tussen een dieselauto of auto op aardgas en een elektrische auto met verschillende elektriciteitsbronnen.
 
Wat is de milieubelasting van een elektrisch voertuig?
Elektrische auto's hebben geen lokale milieueffecten! Simpelweg omdat er geen schadelijke uitlaatgassen vrijkomen tijdens het rijden. 
Echter moet er gekeken naar het totaalbeeld van de opwekking en zullen er indirecte milieueffecten optreden. Immers wordt de elektriciteit opgewekt alvorens deze kan aangewend worden om onze transportbehoefte te vervullen met een elektrisch voertuig. De opwekking van elektriciteit kan ook gekoppeld gaan met een belasting voor het milieu. 
 
Hoe wordt elektriciteit opgewekt?
 
Elektriciteit kan opgewekt worden vertrekkende vanuit verschillende energiebronnen. Zo bestaat een hedendaagse elektriciteitproductie meestal uit een mix van verschillende opwekkingsprinicipes. 
Ruwweg kan er een onderverdeling gemaakt worden tussen groene en grijze stroom. Met groene stroom wordt elektriciteit bedoeld welke wordt geproduceerd uit zogenaamde duurzame bronnen zoals wind-, water- en zonne-energie. Het voordeel van deze energie is dat er geen uitstoot is van schadelijke en milieubelastende stoffen. Met grijze stroom wordt elektriciteit bedoelde dewelke geproduceerd wordt uit de verbranding van fossiele brandstoffen en kernenergie. Bij deze energievormen blijft er na de opwekking van elektriciteit een afvalproduct over in de vorm van milieubelastende stoffen. Voorbeelden van deze milieubelastende stoffen is de uitstoot van bv. Koolstofdioxide CO2, Stikstofoxiden NOx, Zwaveloxiden (SOx) en fijnstof. 
 
Hoe is de mix van elektriciteitsproductie in België?
 
In onderstaande grafiek is de netto productie van elektriciteit in België getoond in 2013. 
Wat hierbij meteen opvalt is dat de nucleaire centrales voor meer dan de helft van de elektriciteitsvoorziening in België voor hun rekening nemen.
Dit komt omdat de zogenaamde nucleaire centrales worden gebruikt om de basislast van een jaarproductiecurve te produceren. Deze centrales zijn traag regelbaar en zullen daardoor gedurende het hele jaar hun geproduceerde energie afgeven. 
Op de tweede plaats staat de productie van elektriciteit uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Deze productie is goed voor 38% van de totale elektriciteitsproductie. 
Als laatste wordt er ongeveer 10% van de elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Deze elektriciteit is zoals eerder vermeld groene stroom.
 
Laadkabelwinkel.be - Waarom elektrisch rijden? 
 
Als besluit uit deze grafiek kunnen we stellen dat meer dan 60% van de elektriciteit geproduceerd wordt uit bronnen met een beperkte uitstoot. 
Zo heeft de productie uit nucleaire energie een beperkt milieubelastend effect qua uitstoot (enkel de transport en de verwerking van het uranium zorgt voor een uitstoot).
Verder heeft de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen geen significante uitstoot tot gevolg. 
Volgens het Internationaal Energieagentschap had België een uitstoot van 108,59 Megaton CO2 bij de productie van 575 TeraWattuur. Dit komt neer op een gemiddelde uitstoot van 189 gram CO2 per geproduceerde kWh.
 
Wat nu met de uitstoot van een elektrische voertuig?
 
Uit het voorgaande weten we dat er in België voor de productie van 1 kWh aan elektriciteit 189 gr CO2 wordt uitgestoten. 
Als je nu weet dat een elektrische auto gemiddeld 20 kWh per 100 km verbruikt, kan er eenvoudig berekend worden dat met de huidige productiemix er 3,78 kg CO2/ 100 km wordt uitgestoten. 
Wat is de uitstoot van een auto met een verbrandingsmotor?
 
De uitstoot van een auto met een verbrandingsmotor is direct afhankelijk van de soort brandstof waarop het voertuig rijdt.
Hierbij maken we de onderverdeling tussen:
  • Diesel motor
  • Benzine motor
  • CNG motor (aardgas)
We zullen eerst weergeven wat de CO2 uitstoot is per liter brandstof om daarna om te rekenen naar de geproduceerde CO2 per 100 km (rekenend met een typisch gemiddeld verbruik).
  • Diesel: 1 liter diesel geeft bij de verbranding een CO2-uitstoot van 2,67 kilogram. Een gemiddelde dieselauto verbruikt ongeveer 5 liter brandstof per 100 km. Omgerekend geeft een diesel auto dus een CO2 uitstoot van 13,4 kg/ 100km.
  • Benzine: 1 liter benzine geeft bij de verbranding een CO2-uitstoot van 2,27 kilogram. Een gemiddelde benzineauto verbruikt ongeveer 6 liter brandstof per 100 km. Omgerekend geeft een benzine auto dus een CO2 uitstoot van 13,6 kg/ 100km.
  • CNG: CNG staat voor Compressed Natrual Gas of anders gezegd rijdt deze auto op aardgas. Bij aardgas wordt het verbruik weergegeven in kilogram. Standaard geeft de verbranding van 1kg aardgas een CO2 uitstoot van 2,76 kg. Een CNG wagen verbruikt ongeveer 5kg aan aardgas per 100km wat overeenkomt met een totale CO2 uitstoot van 13,8 kg. 
 
Conclusie:
 
Onderstaande tabel geeft schematisch de uitstoot van de verschillende bronnen weer.
 
  Elektrisch (groene stroom) Diesel Benzine CNG
Verbruik per 100 km 20 [kWh] 5 [L] 6 [L] 5 [kg]
Totale CO2-uitstoot [kg/100km] 3,78 13,4 13,6 13,8
Uit bovenstaande tabel is eenvoudig af te leiden dat een elektrische auto ongeveer 3,6 x minder CO2 uitstoot per 100 km. 
Hierdoor zorgt een toename van het elektrisch verkeer direct voor een verbetering van onze luchtkwaliteit! Maatschappelijke gezien is dit een enorme opportuniteit en een must do voor elke overheid.
Indien een overheid beslist om elektrisch rijden te promoten zal dit direct een impact hebben op de gezondheidstoestand van zijn inwoners en met name de klachten door irritatie van de luchtwegen,... fors verminderen. Wat al een enorm besparingspotentieel heeft naar de ziekte verzekering. 
 
Een belangrijke opmerking dat hierbij moet worden gemaakt, is dat de uitstoot werd berekend op de huidige productie voorziening van elektriciteit! 
Hiermee willen we zegen dat een verschuiving van de productie van elektriciteit van de huidige productiemix naar groenere alternatieven, een integraal effect heeft op de uitstoot per 100 km.
Zo zal in het utopische geval van een 100% groene elektriciteit productie in België ervoor zorgen dat de elektrische auto geen integrale uitstoot heeft.
Op nationaal niveau zal dit scenario niet haalbaar zijn omwille van netstabiliteit, maar op kleine schaal kan dit scenario wel!
Zo kan men perfect het net gebruiken als energiebuffer en plaatselijk de eigen benodigde elektriciteit opwekken gebruik makend van zonnepanelen om deze op een later moment te gebruiken om de eigen elektrische wagen op te laden! Indien dit scenario op grote schaal wordt uitgewerkt zal het voor de particuliere elektrische autorijders volledig mogelijk zijn om gratis en met een 0 gr CO2 uitstoot aan de eigen transportbehoefte te voldoen!  
 


Desktop weergave